XXV Jubileuszowy Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich

XXV Jubileuszowy Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich

 • PZHKM
 • 10 maja, 2022
 • Brak komentarzy

XXV Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich

pod honorowym patronatem

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka

  i Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego

Białka, 11-12 czerwca 2022 r.

Warunki uczestnictwa

Nazwa imprezy

XXV Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich – dla rocznych i dwuletnich ogierów oraz rocznych, dwuletnich i trzyletnich klaczy hodowli krajowej, wpisanych lub spełniających warunki wpisu do księgi głównej koni rasy małopolskiej.

Podczas Czempionatu odbywa się ocena płytowa, konkurs z oceną ruchu luzem przeznaczony dla ogierków i klaczek rocznych oraz konkurs skoków luzem przeznaczony dla ogierów  dwuletnich i klaczy w wieku dwóch i trzech lat.

Termin i miejsce

 • (sobota – niedziela) 2022 r.

Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Stadnina Koni Białka

22-300 Krasnystaw

tel./fax: (82) 577-12-01

e-mail: bialka@mhr.com.pl

Organizatorzy

Partnerzy

Program pokazu

sobota (11 czerwca)

  9:00 – uroczyste rozpoczęcie pokazu

  9:15 – ocena ogierków rocznych w ręku na płycie (klasa I)

10:30 – ocena ogierów dwuletnich w ręku na płycie (klasa III)

11:30 – ocena ruchu luzem w korytarzu ogierków rocznych (klasa I)

13:00 – ocena skoków luzem w korytarzu ogierków dwuletnich (klasa III)

14:00 – lunch, pokaz specjalny

15:00 – dekoracja  najlepszych ogierków rocznych

15:30 – dekoracja  najlepszych ogierków dwuletnich

16:00 – ocena klaczek rocznych w ręku na płycie (klasa II)

17:00 – ocena ruchu luzem w korytarzu klaczy rocznych (klasa II)

18:00 – dekoracja najlepszych klaczy rocznych (klasa II)

18:30 – prelekcja

19:00 – wieczór Hodowców

niedziela (12 czerwca)

  9:00 – otwarcie drugiego dnia pokazu

  9:15 – ocena klaczy dwuletnich w ręku na płycie (klasa IV) 

10:30 – ocena klaczy trzyletnich w ręku na płycie (klasa V) 

11:30 – ocena skoków luzem w korytarzu klaczek dwuletnich (klasa IV)

12:30 – ocena skoków luzem w korytarzu klaczek trzyletnich (klasa V)

13:30 – dekoracja  najlepszych  klaczy dwuletnich

14:00 – dekoracja  najlepszych  klaczy trzyletnich

14:30 – lunch, pokaz specjalny

15:00 – wybór Czempiona Polski Ogierów Młodszych, nagrody dla zasłużonych Hodowców

15:30 – wybór Czempiona Polski Klaczy Młodszych, nagrody dla Sędziów

16:00 – wybór Najlepszego Konia Pokazu „Best in Show”

16:30 – zakończenie

 1. Warunki weterynaryjne
 2. Wszystkie konie biorące udział w pokazie muszą posiadać paszport PZHK.
 3. Wszystkie konie muszą posiadać potwierdzenie aktualnych szczepień przeciwko grypie, wpisane do paszportu.
 4. Środki służące do transportu winny być poddane dezynfekcji, potwierdzonej stosownym zaświadczeniem lekarza weterynarii.
 5. Stosowne świadectwa i paszporty należy złożyć przed pokazem w biurze SK Białka.

Uwaga!

Transporty koni bez wymaganych dokumentów nie zostaną wpuszczone na teren SK Białka, a tym samym nie będą mogły uczestniczyć w Czempionacie.

 • techniczne
 • Białka zapewnia miejsca w stajni od dnia 10 czerwca (piątek) od godz. 10:00 do dnia 13 czerwca (poniedziałek) do godziny 10:00.

Przy rezerwacji boksów w stajni murowanej prosimy o kontakt pod numerem 505-164-853 celem uzgodnienia dostępności boksów.

 • koni zapewniona jest wyłącznie słoma; pozostałą paszę należy przywieźć.
  • ra” w Krasnystawie, tel./fax (82) 576–76–61, 576–76–62

Organizator nie pośredniczy w rezerwacji miejsc noclegowych w hotelach.

 • Nagrody

Właściciel pierwszego konia w klasie otrzymuje nagrodę honorową ufundowaną przez sponsora.

Przewidziane są flots dla złotych medalistów (czempionów), srebrnych medalistów (wiceczempionów) i brązowych medalistów (drugich wiceczempionów), oraz dla koni z IV i V miejsca w czempionacie, a także nagrody honorowe dla ich właścicieli, ufundowane przez sponsorów.

Uwaga

Organizator dopuszcza możliwość innych nagród dodatkowych ufundowanych przez sponsorów pod warunkiem zgłoszenia i uzgodnienia ich w terminie najpóźniej jednego tygodnia przed pokazem, oraz dostarczenia regulaminu i zasad przyznawania nagrody.

 • Zasady organizacyjne i system sędziowania
 • We wszystkich konkursach/klasach mogą brać udział wyłącznie konie rasy małopolskiej, urodzone w Polsce, zarejestrowane w Polskim Związku Hodowców Koni, spełniające warunki wpisu do księgi głównej koni rasy małopolskiej.
 • Prezenterzy powinni być schludnie ubrani, nie wolno im nosić na sobie w trakcie prezentacji koni, ubrań posiadających jakiekolwiek ogłoszenia lub informacje, które mogłyby wskazywać pochodzenie prezentowanego konia lub wskazywać jego właściciela. Zaleca się jednolity strój – koszula i spodnie w kolorze białym.
 • Prezenterzy winni mieć ukończone 15 lat. W przypadku prezenterów nieletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów zezwalająca na uczestnictwo i prezentację koni w pokazie, którą należy złożyć w sekretariacie pokazu przed jego rozpoczęciem.
 • Podczas oceny w ręku konie roczne muszą być prezentowane w kantarach skórzanych lub ogłowiach pokazowych bez wędzidła oraz bez zaciskającego łańcuszka.
 • Podczas oceny w korytarzu konie roczne muszą być prezentowane w kantarach.
 • Wszystkie konie dwuletnie i starsze muszą być prezentowane w ogłowiach z wędzidłem podczas wszystkich etapów oceny.
 • Komisja ma prawo odmówić oceny konia, który jest: kulawy, zraniony, niebezpieczny lub nieprzygotowany do pokazu (ma niewłaściwe ogłowie).
 • Nadużywanie bata oraz innych przedmiotów służących do nadmiernego pobudzania koni jest zabronione podczas trwania pokazu.
 • Konie roczne
 • Rywalizacja odbywa się w następujących klasach:
  • I – ogiery roczne
  • II – klacze roczne

A.I. Ocena w ręku

 • Konie wprowadzane są na trójkąt kłusem, następnie oceniane są w pozycji „stój”, a na koniec w stępie.
 • Konie oceniane są pod względem typu,  poprawności budowy i ruchu
 • Każdy koń oceniany jest indywidualnie przez trzech niezależnych sędziów, którzy nie mogą porozumiewać się podczas sędziowania.
 • System punktacji (z dokładnością do 0,5 pkt):
Oceniane elementyPunkty (max)PrzelicznikRazem (max)
TYP10x 1,515
GŁOWA, SZYJA, KŁODA10x 110
NOGI I KOPYTA10x 1,515
STĘP W RĘKU10x 110
RAZEMśrednia ocen 3 sędziów50

RAZEM – maksymalnie 50 punktów.

 • Liczby punktów przyznane przez poszczególnych sędziów będą równocześnie ogłaszane na tabliczkach. Oceną ostateczną każdego konia w tej klasie będzie średnia punktów przyznanych przez trzech sędziów.

A.II. Ocena ruchu luzem w korytarzu

 • Ogierki i klaczki roczne oceniane są podczas swobodnego ruchu w galopie i kłusie.
 • Każdy koń oceniany jest indywidualnie przez dwóch niezależnych sędziów, których oceny są sumowane i podawane jako ostateczny wynik.
 • System punktacji (z dokładnością do 0,5 pkt):
Oceniane elementyCechy podlegające oceniePunkty (max)PrzelicznikRazem (max)
GALOP LUZEMenergia, regularność, rozluźnienie, elastyczność stawów, lekkość przodu, zaangażowanie i podstawienie zadu10x 1,515
KŁUS LUZEMenergia, regularność, rozluźnienie, zginanie kończyn, długość wykroku, praca zadu10x 110
RAZEMsuma ocen 2 sędziów (2 x 25)50

RAZEM – maksymalnie 50 punktów.

 • Punkty przyznane przez poszczególnych sędziów ogłaszane są na tabliczkach. Oceną ostateczną każdego konia jest suma punktów przyznanych przez dwóch sędziów, czyli maksymalnie 50 punktów. Po ocenie każdego konia nastąpi krótki komentarz wygłoszony przez jednego z członków komisji oceny.

A. III Wybór czempionów w klasach I – II

Czempion ogierów rocznych i czempion klaczy rocznych oraz pozostali medaliści kategorii klaczy i ogierów rocznych wybierani są na podstawie oceny końcowej czempionatu, którą stanowi suma punktów uzyskanych w klasach w ręku (max 50 pkt.) i w korytarzu (max. 50 pkt.) czyli maksymalnie 100 punktów.

W przypadku jednakowej liczby punktów o wyższym miejscu zadecyduje najwyższa liczba punktów przyznana za typ. O ile ocena za typ będzie również pokrywała się u wszystkich trzech sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za ruch w korytarzu (kłus i galop łącznie). Jeżeli i w tym przypadku oceny sędziów będą jednakowe, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje dodatkowe, pisemne głosowanie sędziów.

 • Konie dwuletnie i klacze trzyletnie
 • Rywalizacja odbywa się w następujących klasach:
  • III – ogiery dwuletnie
  • IV – klacze dwuletnie
  • V – klacze trzyletnie

B.I. Ocena w ręku

 • Konie wprowadzane są na trójkąt kłusem, następnie oceniane są w pozycji „stój”, a na koniec w stępie.
 • Konie oceniane są pod względem typu, poprawności budowy i ruchu.
 • Każdy koń oceniany  jest indywidualnie przez trzech niezależnych sędziów, którzy nie mogą porozumiewać się podczas sędziowania.
 • System punktacji (z dokładnością do 0,5 pkt):
Oceniane elementyPunkty (max)PrzelicznikRazem (max)
TYP10x 1,515
GŁOWA, SZYJA, KŁODA10x 110
NOGI I KOPYTA10x 1,515
STĘP W RĘKU10x 110
RAZEMśrednia ocen 3 sędziów50

RAZEM – maksymalnie 50 punktów.

 • Liczby punktów przyznane przez poszczególnych sędziów będą równocześnie ogłaszane na tabliczkach. Oceną ostateczną dla każdego koniaw tej klasie będzie średnia punktów przyznanych przez trzech sędziów.

B.II. Ocena skoków i ruchu luzem w korytarzu

 • Warunki techniczne korytarza do skoków luzem:

Wskazówka w odległości ok. 6 m od ściany/zakrętu – 3 m – krzyżak – 6,8 m – stacjonata – 10,8 m – doublebarre. W odległości 20 cm przed stacjonatą i doublebarrem na ziemi leżą pojedyncze drągi. W przypadku koni nadmiernie rozpędzających się w korytarzu, Komisja może zadecydować o położeniu dodatkowej/ych deski/ek między stacjonatą a doublebarrem. Konie mogą pokonać korytarz max. 5-krotnie (w tym: 2x przy minimalnej wysokości ostatniej przeszkody, 1 x przy średniej wysokości, 2x przy najwyższej wysokości), chyba że komisja zadecyduje inaczej.

Maksymalne wysokości przeszkód dla poszczególnych grup wiekowych:

 • 105 cm – konie 2-letnie
 • 115 cm – konie 3 letnie

Komisja sędziowska może podjąć decyzję o zmianie odległości i wysokości przeszkód.

 • Każdy koń oceniany jest indywidualnie przez dwóch niezależnych sędziów, których oceny są sumowane i podawane jako ostateczny wynik.
 • System punktacji (z dokładnością do 0,5 pkt):
Oceniane elementyCechy podlegające ocenie sędziego ujeżdżeniowegoPunkty (max)PrzelicznikRazem (max)
GALOP LUZEMenergia, regularność, rozluźnienie, elastyczność stawów, lekkość przodu, zaangażowanie i podstawienie zadu10x 110
KŁUS LUZEMenergia, regularność, rozluźnienie, długość wykroku, praca zadu10x 1,515
Oceniane elementyCechy podlegające ocenie sędziego  skokowegoPunkty (max)PrzelicznikRazem (max)
GALOP LUZEMenergia, regularność, rozluźnienie, elastyczność stawów, lekkość przodu, zaangażowanie i podstawienie zadu10x 110
SKOKI LUZEMsposób podejścia do przeszkody; siła odbicia; szybkość oderwania I ułożenie prz. nóg; ułożenie głowy, szyi, kłębu, kłody; elastyczność grzbietu; otwarcie zadu; dynamika skoku; szybkość powrotu do równowagi po skoku; możliwości skokowe10x 1,515
RAZEMsuma ocen 2 sędziów50

RAZEM – maksymalnie 50 punktów.

 • Punkty przyznane przez poszczególnych sędziów ogłaszane są na tabliczkach. Oceną ostateczną każdego konia jest suma punktów przyznanych przez dwóch sędziów, czyli maksymalnie 50 punktów. Po ocenie każdego konia nastąpi krótki komentarz wygłoszony przez jednego z członków komisji oceny.

B.III. Wybór czempionów w klasach III – V

 • Czempion ogierów 2-letnich, czempion klaczy 2-letnich, czempion klaczy 3-letnich oraz pozostali medaliści w kategoriach koni 2- i 3-letnich wybierani są na podstawie oceny końcowej czempionatu, którą stanowi suma punktów uzyskanych w klasach w ręku (max 50 pkt.) i w korytarzu (max. 50 pkt.) czyli maksymalnie 100 punktów.
 • W przypadku jednakowej liczby punktów o wyższym miejscu zadecyduje najwyższa liczba punktów przyznana za typ. O ile ocena za typ będzie również pokrywała się u wszystkich trzech sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za skoki luzem w korytarzu (łączna). Jeżeli i w tym przypadku oceny sędziów będą jednakowe, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje dodatkowe, pisemne głosowanie sędziów.
 • Wybór Czempiona Ogierów i Klaczy Młodszych
 • Czempion i Wiceczempion z klasy I i III bierze udział w wyborze Czempiona Narodowego Ogierów  Młodszych.
 • Czempion i Wiceczempion z klasy II, IV i V bierze udział w wyborze Czempiona  Narodowego Klaczy Młodszych

Wyboru dokonują sędziowie drogą pisemnego głosowania.

 • Wybór Najlepszego Konia Pokazu  – „ Best in Show”

Czempion Narodowy Ogierów Młodszych i Czempion Narodowy Klaczy Młodszych biorą udział w wyborze Najlepszego Konia Pokazu. Sędziowie drogą pisemnego głosowania spośród zakwalifikowanych koni wybierają Najlepszego Konia Pokazu – „Best in Show”.

Zgłoszenia koni do pokazu należy przesyłać drogą pocztową na adres:

Stadnina Koni Białka

Białka , 22-300 Krasnystaw
lub mailowo: bialka@mhr.com.pl

tel./fax: (82) 577 12 00 (tylko informacje)

w nieprzekraczalnym terminie do 22 maja 2022 roku, według podanego niżej wzoru. W załączeniu formularz zgłoszeniowy:

 • PDF (zamieszczony na stronie SK Białka)

Uwagi:

 • koni.
 • zgłoszenia wymagane jest podanie numeru paszportu. Wszystkie konie biorące udział w pokazie muszą mieć paszporty hodowlane.
 • nie będą umieszczone w katalogu i tym samym nie będą mogły brać udziału w pokazie.
 1. oraz pozostałe koszty udziału w czempionacie

Ustala się wpisowe od konia na pokrycie kosztów organizacyjnych. w wysokości 300 zł za cały pobyt – boksy w stajni murowanej (liczba ograniczona)

150 zł za cały pobyt – boksy w stajni letniej

 • 50 zł za sztukę

Należność (wpisowe + boks) należy przelać – z podaniem nazwy konia na konto:

konto LKS Białka: Bank Gospodarki Żywnościowej Krasnystaw :

61 2030 0045 1110 0000 0269 0660  

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 maja 2022 r.

Uwaga:

Konie biorące udział w innych, niewymienionych konkursach i pokazach dodatkowych uczestniczą w imprezie na imienne zaproszenia lub w następstwie odrębnych uzgodnień z organizatorem. Zasady uczestnictwa i regulamin rozgrywania konkursów dodatkowych zostanie przedstawiony bezpośrednio zainteresowanym.

Organizatorzy Czempionatu nie zwracają kosztów dojazdu, ubezpieczenia koni, noclegów oraz nie odpowiadają za ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w czasie transportu koni i w czasie trwania Czempionatu.

Warunki uczestnictwa w Czempionacie zostały uzgodnione przez LZHK, PZHKM, MHR Sp. z o. o.  SK Białka i LKS Białka. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian dotyczących przebiegu Czempionatu.