Kategoryzacja ogierów – ZMIANY !!!

Kategoryzacja ogierów – ZMIANY !!!

  • PZHKM
  • 09 lutego, 2015
  • Brak komentarzy

Informujemy, że w związku ze zmianą zapi­sów kate­go­ry­za­cji ogie­rów ras szla­chet­nych, zatwier­dzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisje Ksiąg Stadnych ras: mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej oraz pol­ski koń szla­chetny pół­krwi na wspól­nym spo­tka­niu w dniu 3 lutego 2015 r. pod­jęły decy­zję, iż ogiery zakwa­li­fi­ko­wane w poprzed­nich latach do rezerwy hodow­la­nej zostają bez­ter­mi­nowo przy­wró­cone do hodowli, nato­miast indy­wi­du­alne decy­zje w przy­padku ogie­rów wyco­fa­nych z roz­rodu podej­mują odpo­wied­nie Komisje Ksiąg Stadnych na pod­sta­wie wnio­sków właścicieli.