Konferencja poświęcona rasie małopolskiej

Konferencja poświęcona rasie małopolskiej

  • PZHKM
  • 09 lutego, 2017
  • Brak komentarzy

Polski Związek Hodowców Koni Małopolskich oraz Polski Związek Hodowców Koni ser­decz­nie za­pra­sza na kon­fe­ren­cję po­świę­co­ną ak­tu­al­nej sy­tu­acji oraz po­trzeb­nym zmia­nom w ho­dow­li ko­ni ra­sy ma­ło­pol­skiej, któ­ra od­bę­dzie się w dnia­ch 18-​19 lu­te­go w Stadninie Koni Janów Podlaski.

Wszystkich za­in­te­re­so­wa­ny­ch udzia­łem w kon­fe­ren­cji pro­si­my o prze­sy­ła­nie zgło­szeń na ad­res pzhkm@o2.pl, w ce­lu za­pew­nie­nia od­po­wied­ni­ch ilo­ści ma­te­ria­łów, po­sił­ków oraz miej­sc noc­le­go­wy­ch. Dla aktywnych członków PZHKM kolacja i oraz nocleg są bezpłatne.

Potwierdzenie udziału i zapotrzebowania na noclegi należy przesłać do środy t.j. 15.02. pzhkm@o2.pl

Organizator po­śred­ni­czy je­dy­nie w re­zer­wa­cji ho­te­lu, koszt noc­le­gu po­zo­sta­je po stro­nie go­ści.

 

 

PROGRAM KONFERENCJI PROGRAMOWEJ
NA TEMAT STANU HODOWLI KONI RASY MAŁOPOLSKIEJ
JANÓW PODLASKI
18 – 19.02.2017r.

SOBOTA – 18 lutego     (Prowadzący: Dr Zenon Podstawski, Mariusz Gołębiowski)
14:00 – Obowiązujący program hodowlany oraz aktualny stan hodowli koni rasy małopolskiej w kraju (J. Kozik, A. Szymańska – Komisja Km)
14:30 – Pytania
14:35 – Ocena efektywności programu ochrony zasobów genetycznych dla rasy małopolskiej (Instytut Zootechniki)
14:55 – Pytania
15:00 – Przerwa kawowa
15:30 – Stan hodowli koni rasy małopolskiej w spółkach ANR. Plan realizacji założeń programu hodowlanego oraz współpracy z hodowlą terenową. (Agencja Nieruchomości Rolnych)
15:50 – Pytania
15:55 – Konie małopolskie w hodowli i sporcie (A. Jończyk – Komisja Km)
16:15 – Pytania
16:20 – Koń małopolski – ameliorant czy końcowy produkt hodowlany? Propozycje kierunków hodowlanych dla rasy (J. Urbański – PZHKM)
16:40 – Pytania
16:45 – Przerwa kawowa
17:15 – Podsumowanie i dyskusja nad przyjęciem proponowanych założeń wspólnej polityki hodowlanej dla rasy małopolskiej. (J. Urbański – PZHKM, J. Kozik – Komisja Km)
19:00 – kolacja

NIEDZIELA – 19 lutego
9:30 – Narodowy Czempionat Koni Rasy Małopolskiej (Komisja Km, PZHKM)
– przepisy i sprawy organizacyjne
– dyskusja

10:15 – przerwa kawowa
10:45 – Szkolenie w zakresie prezentacji koni w ręku oraz w skokach i ruchu luzem
– część teoretyczna
– część praktyczna – prezentacja w ręku, skoki luzem

13:00 – zakończenie