V Walny Zjazd Związku

V Walny Zjazd Związku

  • PZHKM
  • 18 stycznia, 2011
  • Brak komentarzy

Zarząd PZHKM informuje, iż dnia 26 lutego 2011 roku w sali konferencyjnej  hotelu RUBIKON w Lublinie ul. Mełgiewska 7-9, odbędzie się V Walny Zjazd Związku. Pierwszy termin godz. 11:00, drugi termin godz. 11:30. Planowany przebieg obrad:

 

1. Otwarcie zebrania

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza

3. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu zjazdu

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu

6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej

7. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującym władzom.

8. Przerwa na lunch (posiłki we własnym zakresie, PZHKM zapewnia natomiast barek kawowy)

9.Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej, wyborczej oraz uchwał i wniosków

10. Wybór Zarządu

11. Wybór Prezesa Związku

12. Wybór Komisji Rewizyjnej

13. Podjęcie uchwał i wniosków

14. Sprawy różne, dyskusja

15. Zakończenie zjazdu.

 

Prosimy członków PZHKM o przygotowanie się do uregulowania zaległych i bieżących składek, które podczas zebrania zbierał będzie skarbnik Związku Janusz Łój.

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej prosimy o sporządzenie odpowiedniego sprawozdania na piśmie. W razie uwag i wątpliwości sugerujemy kontakt z Prezesem PZHKM Krzysztofem Kordalskim 0 602 290 048 lub Skarbnikiem Januszem Łojem 0 601 691 340.