VI Walny Zjazd Związku

VI Walny Zjazd Związku

  • PZHKM
  • 09 lutego, 2015
  • Brak komentarzy

Zaproszenie!
na VI Walny  Zjazd Członków PZHKM, który odbędzie się w dniu 07. 03. 2015
 
w sali Lubelskiej Izby Rolniczej ul. Pogodna 50a, 20-337 Lublin (okolice ulicy Witosa - róg ul. Słowiczej)Pierwszy termin godz. 10:00, drugi termin godz. 10:30.
Planowany przebieg obrad:

1. Otwarcie zebrania

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza

3. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu zjazdu

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu

6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej

7. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującym władzom.

8. Przerwa na lunch (posiłki we własnym zakresie, PZHKM zapewnia natomiast barek kawowy)

9.Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej, wyborczej oraz uchwał i wniosków

10. Wybór Zarządu

11. Wybór Prezesa Związku

12. Wybór Komisji Rewizyjnej

13. Podjęcie uchwał i wniosków

14. Sprawy różne, dyskusja

15. Zakończenie zjazdu.

 

Prosimy członków PZHKM o przygotowanie się do uregulowania zaległych i bieżących składek, które podczas zebrania zbierał będzie skarbnik Związku Piotr Małczyński.