Walne Zebranie Sprawozdawcze Polskiego Związku Hodowców Koni Małopolskich

Walne Zebranie Sprawozdawcze Polskiego Związku Hodowców Koni Małopolskich

  • PZHKM
  • 21 kwietnia, 2017
  • Brak komentarzy

 

Zgodnie z Uchwałą Zarządu z dnia 24.03.2017 r. zwołuje się

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Polskiego Związku Hodowców Koni Małopolskich na dzień 21.05.2017 r.

godz. 10.3o w pierwszym terminie, godz. 11.oo w drugim terminie

Miejsce zebrania : Lublin , ul. Pogodna 50A/2

siedziba Lubelskiej Izby Rolniczej

 

PROPONOWANY

PORZĄDEK OBRAD

WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO CZŁONKÓW

POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW KONI MAŁOPOLSKICH

DNIA 21 MAJA 2017 roku

 

1.Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Związku.

2.Sprawdzenie obecności i kworum.

3.Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków, Sekretarza oraz członków Komisji   

   Skrutacyjnej.

4.Przedstawienie przez Przewodniczącego planowanego porządku obrad.

   Zgłaszanie zmian do porządku obrad. Głosowanie nad zmianami do porządku obrad.

5.Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Związku za okres :

   od początku swojej kadencji, w tym sprawozdania finansowego oraz merytorycznego.

6.Przedstawienie przez Zarząd planu prac na rok 2017.

7.Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z działalności Komisji :

   od początku swojej kadencji.

8.Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem z działalności Zarządu oraz Komisji

   Rewizyjnej.

9.Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

10.Propozycje ewentualnych zmian w Zarządzie oraz Komisji Rewizyjnej.

11.Głosowanie nad zmianami we władzach Związku.

12.Wolne wnioski.

13.Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

 

 

Uwaga !!!

Przypominamy Członkom o konieczności uregulowania zaległych składek członkowskich. 

Zarząd podjął decyzję o konieczności weryfikacji członków i w trakcie  Zebrania Sprawozdawczego będzie wnioskował o ustalenie ostatecznej daty na uregulowanie zaległości składkowych, po której skorzysta z zapisu statutowego o wykreśleniu z listy członków.