Walny Zjazd Członków PZHKM

Walny Zjazd Członków PZHKM

  • PZHKM
  • 08 stycznia, 2020
  • Brak komentarzy
Zaproszenie!
na VII Walny  Zjazd Członków PZHKM, który odbędzie się w dniu 18.01.2020
 
w sali w Biurze SO Białka  - Pierwszy termin godz. 10:30, drugi termin godz. 11:00.
Planowany przebieg obrad:

1. Otwarcie zebrania

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza

3. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu zjazdu

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej

6. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującym władzom.

7. Przerwa

8.Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej, wyborczej oraz uchwał i wniosków

9. Wybór Zarządu

10. Wybór Prezesa Związku

11. Wybór Komisji Rewizyjnej

12. Podjęcie uchwał i wniosków

13. Sprawy różne, dyskusja

14. Zakończenie zjazdu.

 

Prosimy członków PZHKM o przygotowanie się do uregulowania zaległych i bieżących składek