Wystawa Koni Rasy Małopolskiej

Wystawa Koni Rasy Małopolskiej

 • PZHKM
 • 03 października, 2011
 • Brak komentarzy
Wystawa Koni Rasy Małopolskiej
Aukcja ogierów ras szlachetnych
Bogusławice 22 października 2011
Terenowe Koło Hodowców Koni w Piotrkowie Tryb. wspólnie z Okręgowym
Związkiem Hodowców Koni w Łodzi organizuje w dniu 22 października br. w
Bogusławicach Wystawę Koni Rasy Małopolskiej.

Ocenie płytowej poddane zostaną: I sysaki, II źrebięta roczne, III
źrebięta dwuletnie, IV klacze młodsze, V klacze starsze, VI ogiery
licencjonowane

REGULAMIN

Organizatorzy:
Stado Ogierów Bogusławice 
Terenowe Koło Hodowców Koni Piotrków
Okręgowy Związek Hodowców Koni w Łodzi
Miejsce i czas trwania imprezy:  Stado Ogierów Bogusławice 
program imprezy:
do godz. 09:00 - przyjazd koni
10:00 - odprawa (obowiązkowe paszporty z aktualnym szczepieniem przeciwko
grypie i orzeczenie lekarsko-weterynaryjne), uiszczenie opłaty za boksy -
25 zł/koń 
11:00 - rozpoczęcie oceny koni w stawkach w następującej kolejności:
-	I sysaki
-	II źrebięta roczne
-	III źrebięta dwuletnie
-	IV klacze młodsze
-	V klacze starsze 
-	VI ogiery licencjonowane
ZASADY OCENY l POKAZU KONI
Na wystawie mogą być przedstawione konie:
- klacze i ogiery hodowli krajowej, stanowiące własność prywatnych
hodowców i państwowych jednostek;
- spełniające warunki wpisu lub wpisane do ksiąg głównych koni
zarodowych rasy małopolskiej;
wiek koni:
I klasa			- sysaki
II klasa           - źrebięta roczne	
III klasa			- źrebięta dwuletnie
IV klasa			- klacze młodsze
V klasa			- klacze starsze 
VI klasa			- ogiery licencjonowane


Do udziału w Czempionacie Koni Małopolskich będą dopuszczone konie, na
które właściciele posiadają następujące dokumenty:
1.	paszport
2.	aktualne szczepienie przeciw grypie

Środek transportu zwierząt powinien być uprzednio oczyszczony i
odkażony, co powinno być odnotowane w książeczce dezynfekcji środka
transportu przez lekarza weterynarii (z wyjątkiem własnego transportu).
Środek transportu powinien być przystosowany do przewożenia zwierząt i
zaopatrzony w rampę o pochyle do 20°, zgodnie z wymaganiami Rady (WE) Nr
1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. 
Na transport powyżej 50 km należy posiadać odpowiednie zezwolenie wydane
przez Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego dla miejsca
zamieszkania.

Katalog sporządzony jest w oparciu o dokumenty hodowlane koni przekazane
przez Okręgowe Związki Hodowców Koni oraz indywidualnych wystawców.
Katalog zawiera następujące dane o koniu: numer katalogowy, nazwę konia,
płeć, dokładną datę urodzenia, maść, rodowód konia, hodowcę,
właściciela – wystawcę.

Konie w klasach I-VI pokazywane będą w ręku w pozycji stój oraz w
stępie i kłusie na ringu pokazowym. Dla koni 2 letnich i starszych
obowiązuje ogłowie wędzidłowe.
Oceny koni dokonuje Komisja Sędziowska w składzie: 
Jarosław Kozik – Kierownik Lubelskiego Związku Hodowców Koni
Marek Gibała – Kierownik Okręgowego Związku Hodowców Koni w
Rzeszowie
Ocenie podlega: typ, poprawność budowy, ruch, kondycja, pielęgnacja,
przygotowanie do pokazu;
Ocena prowadzona jest oddzielnie dla klaczy i ogierów, w ocenie
indywidualnej konia stosuje się skalę ocen od 1 do 10 pkt. (10 pkt. ocena
wybitna).
Każdy koń oceniany będzie indywidualnie przez co najmniej dwóch
niezależnych sędziów według następującej skali ocen:
Typ		                  do 10 pkt. bonif.
Pokrój	                  do 10 pkt. bonif.
Stęp		                  do 10 pkt. bonif.           
Kłus	                      do 10 pkt. bonif.
Ogólna kondycja i pielęgnacja     do 10 pkt. bonif.
Razem					  do 50 pkt. bonif.

Ilość punktów przyznawanych przez poszczególnych sędziów będzie
równocześnie ogłaszana na tabliczkach. Oceną ostateczną dla każdego
konia będzie średnia punktów przyznanych przez co najmniej dwóch
sędziów.
W przypadku jednakowej ilości punktów o pierwszym miejscu zadecyduje
najwyższa ilość punktów przyznanych za typ. Jeżeli ocena za typ
będzie również pokrywała się u wszystkich sędziów, o przyznaniu
pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za ruch. W przypadku
identycznej punktacji także za ruch, o przyznaniu pierwszego miejsca
zadecyduje sędzia rozjemczy.
Ocena jest ważna jeśli została dokonana w pełnym składzie Komisji.
Orzeczenie Komisji jest ostateczne. Po zakończeniu prac Komisja sporządza
protokół i podaje do publicznej wiadomości wyniki oceny.


Wybór Czempiona Koni Rasy Małopolskiej
Jeżeli liczba przedstawionych do oceny koni w poszczególnych klasach
wynosi co najmniej 3 szt. ogierów i 5 szt. klaczy, koń z pierwszą
lokatą otrzymuje tytuł czempiona a koń z drugą lokatą otrzymuje tytuł
wiceczempiona.

Przeprowadzanie koni w ręku:
Prowadzący konie powinien być schludnie ubrany.
Prowadzącym nie wolno nosić na sobie ubrań posiadających jakiekolwiek
ogłoszenia, które zawierałyby informacje o koniu, jak też wskazywałyby
na pochodzenie prezentowanego konia.
Konie nieposłuszne mogą być, decyzją sędziego (sędziów), wycofane.
Koń może być pokazywany przez jednego prezentera, dopuszcza się pomoc
drugiej osoby.
Sędziowie, celem inspekcji, mogą nakazać prowadzącemu otworzyć pysk
lub podnieść nogę konia.
Sędziowie oceniać będą konie w pozycji stój, w stępie i kłusie.
Konie, które się spóźnią (nie wezmą udziału we wstępnym obejściu
ringu) będą wykluczone z pokazu.
Wszystkie ogłowia winny być bezpieczne i wygodne dla koni.
Każdy koń, który wyrwał się prowadzącemu w ringu, będzie
automatycznie oceniany jako ostatni w swojej klasie.
Zdrowie	.
Konie, które okażą się być kulawe będą oceniane lub wycofane w
zależności od woli i decyzji sędziów. Sędziowie wyłączą konia,
którego kulawizna wskazywała będzie na ból.

Okrucieństwo
Nadużywanie bata, nadmierne podniecanie koni hałasem i straszenie ich lub
zadawanie bólu jakimkolwiek sposobem jest zabronione na całym terenie w
każdym czasie.
Organizator nie zwraca kosztów dojazdu, noclegów, nie odpowiada za
ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w czasie transportu koni i
w czasie trwania wystawy oraz nie ubezpiecza koni. Zaleca się
indywidualnego ubezpieczenia koni i NNW na czas trwania wystawy.
Uprzejmie prosimy o przygotowanie koni do wystawy pod względem kondycyjnym
i pielęgnacyjnym oraz przygotowanie koni do prezentacji w ruchu - stępie,
kłusie i umiejętne ustawienie konia do oceny płytowej.


Zgłoszenia 
Zgłoszenia koni na wystawę przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej na
adres: 
e-mail: stado@stadoboguslawice.com.pl
Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń i rezerwacji boksów do 14
października 2011
W zgłoszeniu należy podać: nazwę konia, nr. paszportu, pochodzenie
konia, klasa, dane właściciela, adres, nr. telefonu.