XIII Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich

XIII Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich

 • PZHKM
 • 11 kwietnia, 2010
 • Brak komentarzy

Przed­stawia­my warun­ki udzia­łu w XIII Na­ro­dowym Młodzie­żowym Czem­pio­na­cie Ko­ni Ma­łopol­skich, który od­bę­dzie się w Białce w dniach 5-6 czerw­ca. Zgłosze­nia na­le­ży prze­sy­łać w nie­prze­kraczal­nym ter­mi­nie 5 ma­ja.

 

XIII Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich
Białka, 5-6 czerwca 2010 r. – warunki uczestnictwa

1. Nazwa imprezy

XIII Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich – dla rocznych i dwuletnich ogierów oraz rocznych, dwuletnich i trzyletnich klaczy hodowli krajowej, wpisanych lub spełniających warunki wpisu do ksiąg głównych koni zarodowych rasy małopolskiej.

2. Termin i miejsce

 • 5-6 czerwca (sobota-niedziela) 2010 r.
 • Stado Ogierów Białka – Spółka z o.o.
  22-300 Krasnystaw
  tel./fax: (82) 577-12-00
  e-mail: Office@bialka.arabians.pl

3. Organizator

 • Agencja Nieruchomości Rolnych
 • Polski Związek Hodowców Koni
 • Polski Związek Hodowców Koni Małopolskich
 • Lubelski Związek Hodowców Koni
 • Ludowy Klub Sportowy w Białce

4. Sędziowie

   Jurorzy sędziujący rotacyjnie:

 • Jerzy Białobok – Polska
 • Adam Jończyk – Polska
 • Tadeusz Głoskowski – Polska
 • Marek Gibała – Polska
 • Jacek Kozik – Polska

   Komisja Rozjemcza i Odwoławcza:

 • Władysław Byszewski
 • Michał Maciejewski

5. Komisja Dyscyplinarna

 • Cezary Krawczyk
 • Agnieszka Pilecka
 • Barbara Mazur

6. Steward w ringu

 • Andrzej Kosior
 • Joanna Szulowska

7. Prowadzenie pokazu

 • Anna Stojanowska

8. Sekretariat

 • Anna Kozioł

9. Program Pokazu

Sobota (5 czerwca)

 • 09:00 – uroczyste rozpoczęcie pokazu
 • 09:15 – klasa IA – ogierki roczne
 • 10:15 – klasa IB – ogierki roczne
 • 11:15 – klasa IIA – ogierki dwuletnie
 • 12:10 – klasa IIB – ogierki dwuletnie
 • 13:00 – przerwa – lunch
 • 14:30 – klasa IIIA – klaczki roczne
 • 15:30 – klasa IIIB – klaczki roczne
 • 16:30 – klasa IVA – klaczki dwuletnie
 • 17:30 – klasa IVB – klaczki dwuletnie

Niedziela (6 czerwca)

 • 10:00 – otwarcie drugiego dnia pokazu
 • 10:15 – klasa V – klaczki trzyletnie
 • 11:15 – wybór Czempiona Polski Ogierów Młodszych
 • 11:45 – pokaz specjalny
 • 12:15 – wybór Czempionki Polski Klaczy Młodszych
 • 13:00 – pokaz specjalny – konkurs zręczności powożenia
 • 14:00 – wybór Najlepszego Konia Pokazu
 • 14:30 – konkurs specjalny – potęga skoku dla koni małopolskich
 • 15:30 – zakończenie pokazu

10. Warunki weterynaryjne

 • Wszystkie konie biorące udział w pokazie muszą posiadać paszport PZHK
 • oraz muszą posiadać potwierdzenie aktualnych szczepień przeciwko grypie wpisane do paszportu.
 • Środki służące do transportu winny być poddane dezynfekcji, potwierdzonej stosownym zaświadczeniem lekarza weterynarii.

Stosowne świadectwa i paszporty należy złożyć przed pokazem w biurze SO Białka.

Uwaga!

Transporty koni bez wymaganych świadectw weterynaryjnych nie zostaną wpuszczone na teren SO Białka, a tym samym konie nie będą mogły być rozładowane i umieszczone w stajniach.

11. Warunki techniczne

·         Stado Ogierów Białka zapewnia miejsca w stajni od dnia 4 czerwca (piątek) od godz. 10:00 do dnia 7 czerwca (poniedziałek) do godziny 10:00.

·         Dla koni zapewniona jest wyłącznie słoma; pozostałą paszę należy przywieźć.

·         Zakwaterowanie masztalerzy i prowadzących konie na miejscu w stadninie, po uprzedniej rezerwacji w miarę wolnych miejsc w domkach campingowych.

·         Ponadto zakwaterowanie w hotelach:

  • Hotel „Rapa„ w Krasnystawie, tel./fax (82) 576-04-31, 576-68-87,
  • Hotel „Barbara” w Krasnystawie, tel./fax (82) 576-76-61, 576-76-62.

·         Organizator nie pośredniczy w rezerwacji miejsc noclegowych w hotelach.

12. Nagrody

Właściciel pierwszego konia w klasie otrzymuje nagrodę honorową ufundowaną przez sponsora.

W zależności od liczby koni startujących w danej klasie flos przewidziane są dla tych, które zajmą miejsca od I do maksimum V (zgodnie z regułą EAHSC „50% -1”), tzn.:

 • jeśli w klasie startuje 5-6 koni – do dekoracji wychodzą 2 konie;
 • jeśli w klasie startuje 7-8 koni – do dekoracji wychodzą 3 konie;
 • jeśli w klasie startuje 9-10 koni – do dekoracji wychodzą 4 konie;
 • jeśli w klasie startuje 11 lub więcej koni – do dekoracji wychodzi 5 koni.

Przewidziane są flos dla złotych medalistów (czempionów), srebrnych medalistów (wiceczempionów) i brązowych medalistów (drugich wiceczempionów), oraz dla koni z IV i V miejsca w czempionacie, a także nagrody honorowe dla ich właścicieli, ufundowane przez sponsorów.

Uwaga

Organizator dopuszcza możliwość innych nagród dodatkowych ufundowanych przez sponsorów pod warunkiem zgłoszenia i uzgodnienia ich w terminie najpóźniej jednego miesiąca przed pokazem, oraz dostarczenia regulaminu i zasad przyznawania nagrody.

13. Zasady organizacyjne i system sędziowania klas w ręku

·         W pokazie mogą brać udział tylko konie małopolskie zarejestrowane w Polskim Związku Hodowców Koni.

·         We wszystkich klasach konie będą pokazywane w ręku, w stępie i kłusie.

·         Prowadzący konie powinni być schludnie ubrani, nie wolno im nosić na sobie w trakcie prezentacji koni, ubrań posiadających jakiekolwiek ogłoszenia lub informacje, które mogły by wskazywać pochodzenie prezentowanego konia lub wskazywać jego właściciela.

·         Prezenterzy winni mieć ukończone 15 lat. W przypadku prezenterów nieletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów zezwalająca na uczestnictwo i prezentację koni w pokazie, którą należy złożyć w sekretariacie pokazu przed jego rozpoczęciem.

·         Ogiery dwuletnie i klacze trzyletnie obowiązkowo muszą być prezentowane na ogłowiach z wędzidłem.

·         Rywalizacja odbywać się będzie w następujących klasach:

  • I – ogierki roczne
  • II – ogierki dwuletnie
  • III – klaczki roczne
  • IV – klaczki dwuletnie
  • V – klaczki trzyletnie

·         Konie będą oceniane pod względem typu, urody, poprawności budowy i ruchu.

·         Każdy koń będzie sędziowany indywidualnie przez trzech niezależnych sędziów, którzy nie mogą porozumiewać się podczas sędziowania.

·         System punktacji (z połówkami punktów):

  • typ – maksymalnie 10 pkt
  • głowa i szyja – maksymalnie 10 pkt
  • kłoda – maksymalnie 10 pkt
  • nogi – maksymalnie 10 pkt
  • ruch – maksymalnie 10 pkt

Razem – maksymalnie 50 punktów.

·         Liczby punktów przyznane przez poszczególnych sędziów będą równocześnie ogłaszane na tabliczkach. Oceną ostateczną dla każdego konia będzie średnia punktów przyznanych przez trzech sędziów, czyli maksymalnie 50 punktów. W przypadku jednakowej liczby punktów o wyższym miejscu zadecyduje najwyższa liczba punktów przyznana za typ. O ile ocena za typ będzie również się pokrywała, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za ruch. Jeżeli i w tym przypadku oceny sędziów będą jednakowe, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje dodatkowe, pisemne głosowanie sędziów.

14. Czempionaty

·         Ogierki, które zajęły 1 i 2 miejsca w klasach I i II, kwalifikują się do Czempionatu Polski Ogierów Młodszych.

·         Klaczki, które zajęły 1 i 2 miejsca w klasach III, IV i V, kwalifikują się do Czempionatu Polski Klaczy Młodszych.

·         Czempion Ogierów – Złoty medalista – zostanie wybrany przez Komisję Sędziów drogą pisemnego głosowania spośród ogierów, które zajęły pierwsze miejsca w klasach. Z chwilą wybrania Czempiona, Komisja dokona wyboru Wiceczempiona – Srebrnego medalisty, a także Brązowego medalisty spośród pozostałych ogierów zakwalifikowanych do Czempionatu, znajdujących się na placu. Następnie sędziowie wskażą IV i V ogiera w Czempionacie (tzw. Top Five) spośród pozostałych koni znajdujących się na placu.

·         Na analogicznych zasadach odbędzie się Czempionat Klaczy.

·         Spośród Czempionów Ogierów i Klaczy zostanie wybrany Najlepszy Koń Pokazu – „Best in Show”.

15. Zgłoszenia

Zgłoszenia koni do pokazu należy przesyłać na adres:

Stado Ogierów Białka – Spółka z o.o.
22-300 Krasnystaw
tel./fax: (82) 577-12-00
e-mail: Office@bialka.arabians.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 maja 2010 roku, według podanego niżej wzoru. W załączeniu formularz zgłoszeniowy:

oraz dodatkowe strony formularza dla wystawców zgłaszających więcej niż 3 konie:

Uwagi

·         Do zgłoszenia wymagane jest dołączenie kopii stron nr 3 i 8 z paszportu. Wszystkie konie biorące udział w pokazie muszą mieć paszporty.

·         Konie zgłoszone po tym terminie lub z niepełnymi danymi nie będą umieszczone w katalogu i tym samym nie będą mogły brać udziału w pokazie.

·         Konie można bez konsekwencji finansowych wycofać z udziału w pokazie, na piśmie, w terminie do 15 maja 2010 roku.

·         Wszystkie Konie zgłoszone podlegają pełnej opłacie, z wyjątkiem koni wykreślonych w wyżej wymienionym terminie.

16. Wpisowe oraz pozostałe koszty udziału w czempionacie

Ustala się wpisowe od konia w wysokości 150 zł na pokrycie kosztów organizacyjnych. Wprowadza się także opłatę:

 • za boks – w wysokości 100 zł za cały pobyt
 • za numer startowy (kaucja) – w wysokości 50 zł za sztukę

Należność (wpisowe + boks) należy przelać – z podaniem nazw koni, których dotyczy – na konto:

 • Ludowy Klub Sportowy w Białce
 • Bank Spółdzielczy Krasnystaw 40 8200 0008 2001 0019 1711 0001
 • w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2010 r.

Uwaga

Konie biorące udział w konkursach dodatkowych uczestniczą w imprezie na imienne zaproszenia lub odrębne uzgodnienia z organizatorem. Zasady uczestnictwa i regulamin rozgrywania konkursów dodatkowych zostanie przedstawiony bezpośrednio zainteresowanym.

Warunki uczestnictwa w czempionacie zostały uzgodnione przez LZHK, PZHKM i SO Białka.

 

Propozycje działalności dodatkowej na rzecz wystawców

Propozycje organizatorów dla uczestników czempionatu:

1.      Spotkanie hodowców połączone z kolacją – sobota ok. godz. 20:00

Jedna bezpłatna wejściówka dla wystawcy za każdego wystawianego konia.

Warunki uczestnictwa dla pozostałych osób:

o        rezerwacja (liczba osób) i opłacenie wstępu przy zgłoszeniu – 40 zł od osoby na pokrycie kosztów organizacji i konsumpcji;

o        opłacenie wstępu bez rezerwacji – 50 zł od osoby, o ile będę wolne miejsca.

2.      Rezerwacja miejsca przy stoliku – na okres czempionatu, pod namiotem, z obsługą (serwis kawowy)

Warunki rezerwacji:

o        rezerwacja i wniesienie opłaty przy zgłoszeniu – 100 zł

o        rezerwacja w późniejszym terminie – 150 zł (75 zł za jeden dzień), o ile będą wolne miejsca.

W ramach opłaty oferowane będą: napoje, drobne przekąski i lunch.