XIV Na­ro­dowy Młodzie­żowy Czem­pio­nat Ko­ni Ma­łopol­skich

XIV Na­ro­dowy Młodzie­żowy Czem­pio­nat Ko­ni Ma­łopol­skich

  • PZHKM
  • 16 listopada, 2010
  • Brak komentarzy

Ter­min młodzie­żowe­go po­ka­zu ko­ni ma­łopol­skich w roku 2011 zo­stał ustalony . XIV Na­ro­dowy Młodzie­żowy Czem­pio­nat Ko­ni Ma­łopol­skich od­bę­dzie się w dniach 11-12 czerw­ca 2011.

Serdecznie Za­prasza­my!