XXIII NARODOWY MŁODZIEŻOWY CZEMPIONAT KONI RASY MAŁOPOLSKIEJ – BIAŁKA 2020

XXIII NARODOWY MŁODZIEŻOWY CZEMPIONAT KONI RASY MAŁOPOLSKIEJ – BIAŁKA 2020

  • PZHKM
  • 16 czerwca, 2020
  • Brak komentarzy

XXIII Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich

pod honorowym patronatem

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego

Białka, 19.07.2020 r.

Organizatorzy

• Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

• Polski Związek Hodowców Koni

• Lubelski Związek Hodowców Koni

• Polski Związek Hodowców Koni Małopolskich

• Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o. o. Stadnina Koni Białka

• Ludowy Klub Sportowy w Białce

Zapraszają do udziału w XXIII Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich, który odbędzie się w dniu 19 lipca (niedziela) 2020 r. na terenie Małopolskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o. w Krakowie Stadnina Koni Białka, Białka 22-300 Krasnystaw.

Warunki udziału:

Zgłoszenia koni do Czempionatu należy przesyłać wraz z listą kontrolną koni na adres e-mail:

malopolski2020@o2.pl lub listownie na adres:

Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Krakowie, Stadnina Koni Białka Białka, 22-300 Krasnystaw tel./fax: (82) 577-12-00  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2020 roku

Wpisowe oraz pozostałe koszty udziału w czempionacie

Ustala się wpisowe od konia na pokrycie kosztów organizacyjnych w wysokości:

•         150 zł za cały pobyt – wpisowe z boksem w stajni letniej

•         250 zł za cały pobyt – wpisowe z boksem w stajni murowanej

•         za numer startowy (kaucja) – w wysokości 50 zł za sztukę

Należność (wpisowe + boks) należy przelać – z podaniem nazwy konia na konto:

konto LKS Białka: Bank Gospodarki Żywnościowej Krasnystaw :

61 2030 0045 1110 0000 0269 0660

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.

1.   Warunki weterynaryjne

•      Wszystkie konie biorące udział w pokazie muszą posiadać paszport PZHK.

•        Wszystkie konie muszą posiadać potwierdzenie aktualnych szczepień przeciwko grypie, wpisane do paszportu.

•        Środki służące do transportu winny być poddane dezynfekcji, potwierdzonej stosownym zaświadczeniem lekarza weterynarii.

•      Stosowne  świadectwa  i  paszporty  należy  złożyć  przed  pokazem  w biurze

SK Białka.

Uwaga!

Transporty  koni  bez wymaganych  dokumentów nie zostaną wpuszczone na teren

SK Białka, a tym samym nie będą mogły uczestniczyć w Czempionacie.

2.  Warunki techniczne

•        Stadnina Koni Białka zapewnia miejsca w stajni od dnia 18 lipca (sobota) od godz. 10:00 do dnia 20 lipca (poniedziałek) do godziny 10:00.

•      Boksy: stajnia letnia i stajnia murowana – decyduje kolejność zgłoszeń.

Przy rezerwacji boksów w stajni murowanej prosimy o kontakt pod numerem

505-164-853 celem uzgodnienia dostępności boksów.

•      Dla koni zapewniona jest wyłącznie słoma; pozostałą paszę należy przywieźć.

•      Zakwaterowanie w hotelach:

o   Hotel „Rapa” w Krasnystawie, tel./fax (82) 576–04–31, 576–68–87

o   Hotel „Barbara” w Krasnystawie, tel./fax (82) 576–76–61, 576–76–62

o   Hotel „Storczyk” w Krasnystawie tel./fax (82) 576–43–81

o   Adresy    gospodarstw    agroturystycznych    i    pensjonatów    w    rejonie

Krasnegostawu na stronie internetowej:  http:/ /bti.dzinx.pl/  Organizator nie pośredniczy w rezerwacji miejsc noclegowych w hotelach.

3.  Nagrody

Właściciel pierwszego konia w klasie otrzymuje nagrodę honorową ufundowaną przez sponsora.

Przewidziane są flots dla złotych medalistów (czempionów), srebrnych medalistów (wiceczempionów) i brązowych medalistów (drugich wiceczempionów), oraz dla koni z IV  i V  miejsca  w czempionacie,  a także  nagrody  honorowe  dla  ich  właścicieli, ufundowane przez sponsorów.

Uwaga

Organizator dopuszcza możliwość innych nagród dodatkowych ufundowanych przez sponsorów pod warunkiem zgłoszenia i uzgodnienia ich w terminie najpóźniej jednego tygodnia przed pokazem, oraz dostarczenia regulaminu i zasad przyznawania nagrody.

4.  Zasady organizacyjne i system sędziowania

•         We wszystkich  konkursach/klasach  mogą brać udział  wyłącznie konie rasy małopolskiej,   urodzone   w   Polsce,   zarejestrowane   w Polskim   Związku Hodowców Koni, spełniające warunki wpisu do księgi głównej koni rasy małopolskiej.

•         Prezenterzy powinni być schludnie ubrani, nie wolno im nosić na sobie w trakcie prezentacji koni, ubrań posiadających jakiekolwiek ogłoszenia lub informacje, które mogłyby wskazywać pochodzenie prezentowanego konia lub wskazywać jego właściciela. Zaleca się jednolity strój – koszula i spodnie w kolorze białym.

•         Prezenterzy winni mieć ukończone 15 lat. W przypadku prezenterów nieletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów zezwalająca na    uczestnictwo    i prezentację    koni    w pokazie,    którą    należy    złożyć w sekretariacie pokazu przed jego rozpoczęciem.

•         Podczas oceny w ręku konie roczne muszą być prezentowane w kantarach skórzanych lub ogłowiach pokazowych bez wędzidła oraz bez zaciskającego łańcuszka.

•         Podczas  oceny  w  korytarzu  konie  roczne  muszą  być  prezentowane w kantarach.

•         Wszystkie konie dwuletnie i starsze muszą być prezentowane w ogłowiach z wędzidłem podczas wszystkich etapów oceny.

•         Komisja  ma  prawo  odmówić  oceny  konia,  który  jest:  kulawy,  zraniony, niebezpieczny lub nieprzygotowany do pokazu (ma niewłaściwe ogłowie).

•         Nadużywanie  bata  oraz  innych  przedmiotów  służących  do  nadmiernego

pobudzania koni jest zabronione podczas trwania pokazu.

A)   Konie  roczne

•        Rywalizacja odbywa się w następujących klasach:

o  I – ogiery roczne

o  II – klacze roczne

A.I. Ocena w ręku

•        Konie wprowadzane są na trójkąt kłusem, następnie oceniane są w pozycji „stój”, a na koniec w stępie.

•        Konie oceniane są pod względem typu,  poprawności budowy i ruchu

•        Każdy  koń  oceniany jest  indywidualnie przez  trzech  niezależnych  sędziów, którzy nie mogą porozumiewać się podczas sędziowania.

•        System punktacji (z dokładnością do 0,5 pkt):

           O ce ni ane  element y    Punkty (max)PrzelicznikRazem (max)
TYP10x 1,515
GŁOWA, SZYJA, KŁODA10x 110
NOGI I KOPYTA10x 1,515
STĘP W RĘKU10x 110
                   RAZEM                  średnia ocen 3 sędziów50

RAZEM – maksymalnie 50 punktów.

•        Liczby punktów przyznane przez poszczególnych sędziów będą równocześnie ogłaszane na tabliczkach. Oceną ostateczną każdego konia w tej klasie będzie średnia punktów przyznanych przez trzech sędziów.

A.II. Ocena ruchu luzem w korytarzu

•        Ogierki i klaczki roczne oceniane są podczas swobodnego ruchu w galopie i kłusie.

•        Każdy koń oceniany jest indywidualnie przez dwóch niezależnych sędziów, których oceny są sumowane i podawane jako ostateczny wynik.

•        System punktacji (z dokładnością do 0,5 pkt):

Oceniane elementy Punkty (max)  PrzelicznikRazem (max)
Cechy podlegające ocenie
 
  GALOP LUZEMenergia, regularność, rozluźnienie, elastyczność stawów, lekkość przodu, zaangażowanie i podstawienie zadu  10  x 1,5  15
  KŁUS LUZEMenergia, regularność, rozluźnienie, zginanie kończyn, długość wykroku, praca zadu  10  x 1  10
RAZEMsuma ocen 2 sędziów (2 x 25)50

RAZEM – maksymalnie 50 punktów.

•      Punkty przyznane przez poszczególnych sędziów ogłaszane są na tabliczkach.

Oceną ostateczną każdego konia jest suma punktów przyznanych przez dwóch sędziów, czyli maksymalnie 50 punktów. Po ocenie każdego konia nastąpi krótki komentarz wygłoszony przez jednego z członków komisji oceny.

A. III Wybór czempionów w klasach I – II

Czempion ogierów rocznych i czempion klaczy rocznych oraz pozostali medaliści kategorii klaczy i ogierów rocznych wybierani są na podstawie oceny końcowej czempionatu, którą stanowi suma punktów uzyskanych w klasach w ręku (max 50 pkt.) i w korytarzu (max. 50 pkt.) czyli maksymalnie 100 punktów.

W przypadku jednakowej liczby punktów o wyższym miejscu zadecyduje najwyższa liczba punktów przyznana za typ. O ile ocena za typ będzie również pokrywała się u wszystkich  trzech  sędziów,  o przyznaniu  pierwszego  miejsca  zadecyduje  wyższa ocena za ruch w korytarzu (kłus i galop łącznie). Jeżeli i w tym przypadku oceny sędziów będą jednakowe, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje dodatkowe, pisemne głosowanie sędziów.

B)   Konie  dwuletn ie  i  klacze  trzyletnie

•       Rywalizacja odbywa się w następujących klasach:

o III – ogiery dwuletnie o IV – klacze dwuletnie o V – klacze trzyletnie

B.I. Ocena w ręku

•        Konie wprowadzane są na trójkąt kłusem, następnie oceniane są w pozycji „stój”, a na koniec w stępie.

•      Konie oceniane są pod względem typu, poprawności budowy i ruchu.

•        Każdy koń oceniany    jest indywidualnie przez trzech niezależnych sędziów, którzy nie mogą porozumiewać się podczas sędziowania.

•        System punktacji (z dokładnością do 0,5 pkt):

Oceniane elementyPunkty (max)PrzelicznikRazem (max)
TYP10x 1,515
GŁOWA, SZYJA, KŁODA10x 110
NOGI I KOPYTA10x 1,515
STĘP W RĘKU10x 110
RAZEMśrednia ocen 3 sędziów50

RAZEM – maksymalnie 50 punktów.

•        Liczby punktów przyznane przez poszczególnych sędziów będą równocześnie ogłaszane na tabliczkach. Oceną ostateczną dla każdego konia w tej klasie będzie średnia punktów przyznanych przez trzech sędziów.

B.II. Ocena skoków i ruchu luzem w korytarzu

•        Warunki techniczne korytarza do skoków luzem:

Wskazówka w odległości ok. 6 m od ściany/zakrętu – 3 m – krzyżak – 6,8 m – stacjonata  –  10,8  m  –  doublebarre.  W  odległości  20  cm  przed  stacjonatą i doublebarrem na ziemi leżą pojedyncze drągi. W przypadku koni nadmiernie rozpędzających się w korytarzu, Komisja może zadecydować o położeniu dodatkowej/ych deski/ek między stacjonatą a doublebarrem. Konie mogą pokonać korytarz max. 5-krotnie (w tym: 2x przy minimalnej wysokości ostatniej przeszkody, 1 x przy średniej wysokości, 2x przy najwyższej wysokości), chyba że komisja zadecyduje inaczej.

Maksymalne wysokości przeszkód dla poszczególnych grup wiekowych:

•    105 cm – konie 2-letnie

•    115 cm – konie 3 letnie

Komisja sędziowska może podjąć decyzję o zmianie odległości i wysokości przeszkód.

•        Każdy koń oceniany jest indywidualnie przez dwóch niezależnych sędziów, których oceny są sumowane i podawane jako ostateczny wynik.

•        System punktacji (z dokładnością do 0,5 pkt):

Oceniane elementyCechy podlegające ocenie sędziego ujeżdżeniowegoPunkty (max)  PrzelicznikRazem (max)
  GALOP LUZEMenergia, regularność, rozluźnienie, elastyczność stawów, lekkość przodu, zaangażowanie i podstawienie zadu  10  x 1  10
KŁUS LUZEMenergia, regularność, rozluźnienie, długość wykroku, praca zadu  10  x 1,5  15
Oceniane elementyCechy podlegające ocenie sędziego  skokowegoPunkty (max)  PrzelicznikRazem (max)
 
  GALOP LUZEMenergia, regularność, rozluźnienie, elastyczność stawów, lekkość przodu, zaangażowanie i podstawienie zadu    10    x 1    10
      SKOKI LUZEMsposób podejścia do przeszkody; siła odbicia; szybkość oderwania I ułożenie prz. nóg; ułożenie głowy, szyi, kłębu, kłody; elastyczność grzbietu; otwarcie zadu; dynamika skoku; szybkość powrotu do równowagi po skoku; możliwości skokowe      10      x 1,5      15
RAZEMsuma ocen 2 sędziów50

RAZEM – maksymalnie 50 punktów.

•      Punkty przyznane przez poszczególnych sędziów ogłaszane są na tabliczkach.

Oceną ostateczną każdego konia jest suma punktów przyznanych przez dwóch sędziów, czyli maksymalnie 50 punktów. Po ocenie każdego konia nastąpi krótki komentarz wygłoszony przez jednego z członków komisji oceny.

B.III. Wybór czempionów w klasach III – V

•        Czempion ogierów 2-letnich, czempion klaczy 2-letnich, czempion klaczy 3- letnich oraz pozostali medaliści w kategoriach koni 2- i 3-letnich wybierani są na podstawie oceny końcowej czempionatu, którą stanowi suma punktów uzyskanych w klasach w ręku (max 50 pkt.) i w korytarzu (max. 50 pkt.) czyli maksymalnie 100 punktów.

•        W przypadku  jednakowej  liczby  punktów  o wyższym  miejscu  zadecyduje najwyższa liczba punktów przyznana za typ. O ile ocena za typ będzie również pokrywała się u wszystkich trzech sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za skoki luzem w korytarzu (łączna). Jeżeli i w tym przypadku oceny sędziów będą jednakowe, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje dodatkowe, pisemne głosowanie sędziów.

C)   Wybór  Czemp ion a  Ogierów  i  Klaczy  Młodszych

•      Czempion i Wiceczempion z klasy I i III bierze udział w wyborze Czempiona

Narodowego Ogierów  Młodszych.

•      Czempion i Wiceczempion z klasy II, IV i V bierze udział w wyborze Czempiona

Narodowego Klaczy Młodszych

Wyboru dokonują sędziowie drogą pisemnego głosowania.

D)   Wybór  Najlepszego  Konia  Pokazu   –  „  Best  in  Show”

Czempion Narodowy Ogierów Młodszych i Czempion Narodowy Klaczy Młodszych biorą udział w wyborze Najlepszego Konia Pokazu. Sędziowie drogą pisemnego głosowania spośród zakwalifikowanych koni wybierają Najlepszego Konia Pokazu –

„Best in Show”.

*W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących regulacji Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w warunkach uczestnictwa lub odwołania Pokazu.