XXIV Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich Białka, 12–13.06.2021r.Warunki uczestnictwa

XXIV Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich Białka, 12–13.06.2021r.Warunki uczestnictwa

 • PZHKM
 • 12 maja, 2021
 • Brak komentarzy

XXIV Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich
pod honorowym patronatem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy
Białka, 12 –13.06.2021 r.

Warunki uczestnictwa

 1. Nazwa imprezy
  XXIV Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich – dla rocznych
  i dwuletnich ogierów oraz rocznych, dwuletnich i trzyletnich klaczy hodowli
  krajowej, wpisanych lub spełniających warunki wpisu do księgi głównej koni rasy
  małopolskiej.
  Podczas Czempionatu odbywa się ocena płytowa, konkurs z oceną ruchu luzem
  przeznaczony dla ogierków i klaczek rocznych oraz konkurs skoków luzem
  przeznaczony dla ogierów dwuletnich i klaczy w wieku dwóch i trzech lat.
 2. Termin i miejsce
  • 12-13 czerwca (sobota – niedziela) 2021 r.
  • Narodowe Centrum Hodowli i Promocji Koni Rasy Małopolskiej
  Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o.
  Stadnina Koni Białka
  22-300 Krasnystaw
  tel./fax: (82) 577-12-01
  e-mail: bialka@hbp.pl
 3. Organizatorzy
  • Polski Związek Hodowców Koni
  • Lubelski Związek Hodowców Koni
  •Ludowy Klub Sportowy w Białce
  • Polski Związek Hodowców Koni Małopolskich
  Partnerzy
  • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
  • Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o. o. Stadnina Koni Białka
 4. Program pokazu
  Sobota (12 czerwca)
  8:30 – uroczyste rozpoczęcie pokazu
  8:35 – ocena ogierów dwuletnich w ręku na płycie (klasa III)
  9:30 – ocena klaczy dwuletnich w ręku na płycie (klasa IV)
  10:30 – ocena skoków luzem w korytarzu ogierków dwuletnich (klasa III)
  11:30 – ocena skoków luzem w korytarzu klaczek dwuletnich (klasa IV)
  12:30 – dekoracja najlepszych ogierów dwuletnich
  12:45 – dekoracja najlepszych klaczy dwuletnich
  13:00 – lunch
  14:00 – ocena ogierków rocznych w ręku na płycie (klasa I)
  15:00 – ocena klaczek rocznych w ręku na płycie (klasa II)
  16:00 – ocena ruchu luzem w korytarzu ogierów rocznych (klasa I)
  17:00 – ocena ruchu luzem w korytarzu klaczy rocznych (klasa II)
  18:00 – dekoracja najlepszych ogierów rocznych
  18:30 – dekoracja najlepszych klaczy rocznych
  20:30 – Wieczór Hodowców
  Niedziela (13 czerwca)
  10:00 – otwarcie drugiego dnia pokazu
  10:15 – ocena klaczy trzyletnich w ręku na płycie (klasa V)
  11:00 – ocena skoków luzem w korytarzu klaczy trzyletnich (klasa V)
  12:30 – dekoracja najlepszych klaczy trzyletnich
  13:00 – wybór Czempiona Polski Ogierów Młodszych
  13:30 – wybór Czempiona Polski Klaczy Młodszych
  14:00 – lunch, pokaz specjalny
  15:00 – wybór Najlepszego Konia Pokazu „Best in Show”
  15:30 – pokaz specjalny
  16:00 – zakończenie pokazu
 5. Warunki weterynaryjne
  • Wszystkie konie biorące udział w pokazie muszą posiadać paszport PZHK.
  • Wszystkie konie muszą posiadać potwierdzenie aktualnych szczepień
  przeciwko grypie, wpisane do paszportu.
  • Środki służące do transportu winny być poddane dezynfekcji, potwierdzonej
  stosownym zaświadczeniem lekarza weterynarii.
  • Stosowne świadectwa i paszporty należy złożyć przed pokazem w biurze
  SK Białka.
  Uwaga!
  Transporty koni bez wymaganych dokumentów nie zostaną wpuszczone na teren
  SK Białka, a tym samym nie będą mogły uczestniczyć w Czempionacie.
 6. Warunki techniczne
  • Stadnina Koni Białka zapewnia miejsca w stajni od dnia 11 czerwca (piątek)
  od godz. 10:00 do dnia 14 czerwca (poniedziałek) do godziny 10:00.
  • Boksy: stajnia letnia i stajnia murowana – decyduje kolejność zgłoszeń.
  Przy rezerwacji boksów w stajni murowanej prosimy o kontakt pod numerem
  882077494 celem uzgodnienia dostępności boksów.
  • Dla koni zapewniona jest wyłącznie słoma; pozostałą paszę należy przywieźć.
  • Zakwaterowanie w hotelach:
  o Hotel „Rapa” w Krasnystawie, tel./fax (82) 576–04–31, 576–68–87
  o Hotel „Barbara” w Krasnystawie, tel./fax (82) 576–76–61, 576–76–62
  o Hotel „Storczyk” w Krasnystawie tel./fax (82) 576–43–81
  o Adresy gospodarstw agroturystycznych i pensjonatów w rejonie
  Krasnegostawu na stronie internetowej: http://bti.dzinx.pl/
  Organizator nie pośredniczy w rezerwacji miejsc noclegowych w hotelach.
 7. Nagrody
  Właściciel pierwszego konia w klasie otrzymuje nagrodę honorową ufundowaną
  przez sponsora.
  Przewidziane są flots dla złotych medalistów (czempionów), srebrnych medalistów
  (wiceczempionów) i brązowych medalistów (drugich wiceczempionów), oraz dla koni
  z IV i V miejsca w czempionacie, a także nagrody honorowe dla ich właścicieli,
  ufundowane przez sponsorów.
  Uwaga
  Organizator dopuszcza możliwość innych nagród dodatkowych ufundowanych przez
  sponsorów pod warunkiem zgłoszenia i uzgodnienia ich w terminie najpóźniej
  jednego tygodnia przed pokazem, oraz dostarczenia regulaminu i zasad przyznawania
  nagrody.
 8. Zasady organizacyjne i system sędziowania
  • We wszystkich konkursach/klasach mogą brać udział wyłącznie konie rasy
  małopolskiej, urodzone w Polsce, zarejestrowane w Polskim Związku
  Hodowców Koni, spełniające warunki wpisu do księgi głównej koni rasy
  małopolskiej.
  • Prezenterzy powinni być schludnie ubrani, nie wolno im nosić na sobie
  w trakcie prezentacji koni, ubrań posiadających jakiekolwiek ogłoszenia lub
  informacje, które mogłyby wskazywać pochodzenie prezentowanego konia lub
  wskazywać jego właściciela. Zaleca się jednolity strój – koszula i spodnie
  w kolorze białym.
  • Prezenterzy winni mieć ukończone 15 lat. W przypadku prezenterów nieletnich
  wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów zezwalająca
  na uczestnictwo i prezentację koni w pokazie, którą należy złożyć
  w sekretariacie pokazu przed jego rozpoczęciem.
  • Podczas oceny w ręku konie roczne muszą być prezentowane w kantarach
  skórzanych lub ogłowiach pokazowych bez wędzidła oraz bez
  zaciskającego łańcuszka.
  • Podczas oceny w korytarzu konie roczne muszą być prezentowane
  w kantarach.
  • Wszystkie konie dwuletnie i starsze muszą być prezentowane w ogłowiach
  z wędzidłem podczas wszystkich etapów oceny.
  • Komisja ma prawo odmówić oceny konia, który jest: kulawy, zraniony,
  niebezpieczny lub nieprzygotowany do pokazu (ma niewłaściwe ogłowie).
  • Nadużywanie bata oraz innych przedmiotów służących do nadmiernego
  pobudzania koni jest zabronione podczas trwania pokazu.
  A) Konie roczne
  • Rywalizacja odbywa się w następujących klasach:
  o I – ogiery roczne
  o II – klacze roczne
  A.I. Ocena w ręku
  • Konie wprowadzane są na trójkąt kłusem, następnie oceniane są w pozycji
  „stój”, a na koniec w stępie.
  • Konie oceniane są pod względem typu, poprawności budowy i ruchu
  • Każdy koń oceniany jest indywidualnie przez trzech niezależnych sędziów, którzy nie mogą porozumiewać się podczas sędziowania.
  • System punktacji (z dokładnością do 0,5 pkt):
  Oceniane elementy Punkty (max) Przelicznik Razem (max)
  TYP 10 x 1,5 15
  GŁOWA, SZYJA, KŁODA 10 x 1 10
  NOGI I KOPYTA 10 x 1,5 15
  STĘP W RĘKU 10 x 1 10
  RAZEM średnia ocen 3 sędziów 50
  RAZEM – maksymalnie 50 punktów.
  • Liczby punktów przyznane przez poszczególnych sędziów będą równocześnie
  ogłaszane na tabliczkach. Oceną ostateczną każdego konia w tej klasie będzie
  średnia punktów przyznanych przez trzech sędziów.
  A.II. Ocena ruchu luzem w korytarzu
  • Ogierki i klaczki roczne oceniane są podczas swobodnego ruchu w galopie
  i kłusie.
  • Każdy koń oceniany jest indywidualnie przez dwóch niezależnych sędziów,
  których oceny są sumowane i podawane jako ostateczny wynik.
  • System punktacji (z dokładnością do 0,5 pkt):
  Oceniane
  elementy Cechy podlegające ocenie Punkty
  (max) Przelicznik Razem
  (max)
  GALOP LUZEM
  energia, regularność, rozluźnienie,
  elastyczność stawów, lekkość przodu,
  zaangażowanie i podstawienie zadu
  10 x 1,5 15
  KŁUS LUZEM
  energia, regularność, rozluźnienie,
  zginanie kończyn, długość wykroku,
  praca zadu
  10 x 1 10
  RAZEM suma ocen 2 sędziów (2 x 25) 50
  RAZEM – maksymalnie 50 punktów.
  • Punkty przyznane przez poszczególnych sędziów ogłaszane są na tabliczkach.
  Oceną ostateczną każdego konia jest suma punktów przyznanych przez dwóch
  sędziów, czyli maksymalnie 50 punktów. Po ocenie każdego konia nastąpi krótki komentarz wygłoszony przez jednego z członków komisji oceny.
  A. III Wybór czempionów w klasach I – II
  Czempion ogierów rocznych i czempion klaczy rocznych oraz pozostali medaliści
  kategorii klaczy i ogierów rocznych wybierani są na podstawie oceny końcowej
  czempionatu, którą stanowi suma punktów uzyskanych w klasach w ręku (max 50
  pkt.) i w korytarzu (max. 50 pkt.) czyli maksymalnie 100 punktów.
  W przypadku jednakowej liczby punktów o wyższym miejscu zadecyduje najwyższa
  liczba punktów przyznana za typ. O ile ocena za typ będzie również pokrywała się
  u wszystkich trzech sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa
  ocena za ruch w korytarzu (kłus i galop łącznie). Jeżeli i w tym przypadku oceny
  sędziów będą jednakowe, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje dodatkowe,
  pisemne głosowanie sędziów.
  B) Konie dwuletnie i klacze trzyletnie
  • Rywalizacja odbywa się w następujących klasach:
  o III – ogiery dwuletnie
  o IV – klacze dwuletnie
  o V – klacze trzyletnie
  B.I. Ocena w ręku
  • Konie wprowadzane są na trójkąt kłusem, następnie oceniane są w pozycji
  „stój”, a na koniec w stępie.
  • Konie oceniane są pod względem typu, poprawności budowy i ruchu.
  • Każdy koń oceniany jest indywidualnie przez trzech niezależnych sędziów,
  którzy nie mogą porozumiewać się podczas sędziowania.
  • System punktacji (z dokładnością do 0,5 pkt):
  Oceniane elementy Punkty (max) Przelicznik Razem (max)
  TYP 10 x 1,5 15
  GŁOWA, SZYJA, KŁODA 10 x 1 10
  NOGI I KOPYTA 10 x 1,5 15
  STĘP W RĘKU 10 x 1 10
  RAZEM średnia ocen 3 sędziów 50
  RAZEM – maksymalnie 50 punktów.
  • Liczby punktów przyznane przez poszczególnych sędziów będą równocześnie
  ogłaszane na tabliczkach. Oceną ostateczną dla każdego konia w tej klasie będzie średnia punktów przyznanych przez trzech sędziów.
  B.II. Ocena skoków i ruchu luzem w korytarzu
  • Warunki techniczne korytarza do skoków luzem:
  Wskazówka w odległości ok. 6 m od ściany/zakrętu – 3 m – krzyżak – 6,8 m –
  stacjonata – 10,8 m – doublebarre. W odległości 20 cm przed stacjonatą
  i doublebarrem na ziemi leżą pojedyncze drągi. W przypadku koni nadmiernie
  rozpędzających się w korytarzu, Komisja może zadecydować o położeniu
  dodatkowej/ych deski/ek między stacjonatą a doublebarrem. Konie mogą
  pokonać korytarz max. 5-krotnie (w tym: 2x przy minimalnej wysokości
  ostatniej przeszkody, 1 x przy średniej wysokości, 2x przy najwyższej
  wysokości), chyba że komisja zadecyduje inaczej.
  Maksymalne wysokości przeszkód dla poszczególnych grup wiekowych:
  • 105 cm – konie 2-letnie
  • 115 cm – konie 3 letnie
  Komisja sędziowska może podjąć decyzję o zmianie odległości i wysokości
  przeszkód.
  • Każdy koń oceniany jest indywidualnie przez dwóch niezależnych sędziów,
  których oceny są sumowane i podawane jako ostateczny wynik.
  • System punktacji (z dokładnością do 0,5 pkt):
  Oceniane
  elementy
  Cechy podlegające ocenie sędziego
  ujeżdżeniowego
  Punkty
  (max) Przelicznik Razem
  (max)
  GALOP
  LUZEM
  energia, regularność, rozluźnienie, elastyczność
  stawów, lekkość przodu, zaangażowanie
  i podstawienie zadu
  10 x 1 10
  KŁUS
  LUZEM
  energia, regularność, rozluźnienie, długość
  wykroku, praca zadu 10 x 1,5 15
  Oceniane
  elementy
  Cechy podlegające ocenie sędziego skokowego Punkty
  (max) Przelicznik Razem
  (max)
  GALOP
  LUZEM
  energia, regularność, rozluźnienie, elastyczność
  stawów, lekkość przodu, zaangażowanie
  i podstawienie zadu
  10 x 1 10
  SKOKI
  LUZEM
  sposób podejścia do przeszkody; siła odbicia;
  szybkość oderwania I ułożenie prz. nóg; ułożenie
  głowy, szyi, kłębu, kłody; elastyczność grzbietu;
  otwarcie zadu; dynamika skoku; szybkość
  powrotu do równowagi po skoku; możliwości
  skokowe
  10 x 1,5 15
  RAZEM suma ocen 2 sędziów 50
  RAZEM – maksymalnie 50 punktów.
  • Punkty przyznane przez poszczególnych sędziów ogłaszane są na tabliczkach.
  Oceną ostateczną każdego konia jest suma punktów przyznanych przez dwóch
  sędziów, czyli maksymalnie 50 punktów. Po ocenie każdego konia nastąpi krótki komentarz wygłoszony przez jednego z członków komisji oceny.
  B.III. Wybór czempionów w klasach III – V
  • Czempion ogierów 2-letnich, czempion klaczy 2-letnich, czempion klaczy 3-
  letnich oraz pozostali medaliści w kategoriach koni 2- i 3-letnich wybierani są
  na podstawie oceny końcowej czempionatu, którą stanowi suma punktów uzyskanych w klasach w ręku (max 50 pkt.) i w korytarzu (max. 50 pkt.) czyli
  maksymalnie 100 punktów.
  • W przypadku jednakowej liczby punktów o wyższym miejscu zadecyduje najwyższa liczba punktów przyznana za typ. O ile ocena za typ będzie również
  pokrywała się u wszystkich trzech sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca
  zadecyduje wyższa ocena za skoki luzem w korytarzu (łączna). Jeżeli i w tym
  przypadku oceny sędziów będą jednakowe, o przyznaniu pierwszego miejsca
  zadecyduje dodatkowe, pisemne głosowanie sędziów.
  C)Wybór Czempiona Ogierów i Klaczy Młodszych
  • Czempion i Wiceczempion z klasy I i III bierze udział w wyborze Czempiona
  Narodowego Ogierów Młodszych.
  • Czempion i Wiceczempion z klasy II, IV i V bierze udział w wyborze Czempiona Narodowego Klaczy Młodszych
  Wyboru dokonują sędziowie drogą pisemnego głosowania.
  D)Wybór Najlepszego Konia Pokazu – „ Best in Show”
  Czempion Narodowy Ogierów Młodszych i Czempion Narodowy Klaczy Młodszych
  biorą udział w wyborze Najlepszego Konia Pokazu. Sędziowie drogą pisemnego
  głosowania spośród zakwalifikowanych koni wybierają Najlepszego Konia Pokazu –
  „Best in Show”.
 9. Zgłoszenia
  Zgłoszenia koni do pokazu należy przesyłać na adres:
  Stadnina Koni Białka
  Białka , 22-300 Krasnystaw
  tel./fax: (82) 577 12 00
  e-mail: zgloszeniamlp2021@o2.pl
  w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja 2021 roku, według podanego niżej
  wzoru. W załączeniu formularz zgłoszeniowy:
  • PDF (zamieszczony na stronie SK Białka)
  oraz dodatkowe strony formularza dla wystawców zgłaszających więcej niż 3 konie:
  • PDF (zamieszczony na stronie SK Białka)
  Uwagi:
  • Ocena na płycie i w korytarzu jest obowiązkowa dla wszystkich zgłoszonych
  koni.
  • Do zgłoszenia wymagane jest podanie numeru paszportu. Wszystkie konie
  biorące udział w pokazie muszą mieć paszporty hodowlane.
  • Konie zgłoszone po terminie lub z niepełnymi danymi, oraz te, za które nie
  została w terminie wniesiona opłata nie będą umieszczone w katalogu i tym
  samym nie będą mogły brać udziału w pokazie.
  • Konie można bez konsekwencji finansowych wycofać z udziału w pokazie
  w terminie do 24 maja 2021 roku. Konie zgłoszone, które nie stawią się na
  pokazie lub których wycofanie zostanie zgłoszone po 24 maja 2021 roku
  podlegają pełnej opłacie (wpisowe + boks).
 10. Wpisowe oraz pozostałe koszty udziału w czempionacie
  Wpisowe : 100 zł od konia
  Boksy
 • Wariant 1 – 250 zł za cały pobyt (liczba ograniczona)
 • Wariant 2 – 100 zł za cały pobyt (liczba ograniczona)
  za numer startowy (kaucja) – w wysokości 50 zł za sztukę
  Wpisowe należy wpłacić na konto Ludowego Klubu Sportowego w Białce:
  • Bank BGŻ BNP Paribas SA: 61 2030 0045 1110 0000 0269 0660
  • w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2021 r.
  • z podaniem nazw koni, których dotyczy wpisowe.
  Organizatorzy czempionatu nie zwracają kosztów dojazdu, ubezpieczenia koni, noclegów
  oraz nie odpowiadają za ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w czasie
  transportu koni i w czasie trwania czempionatu.
  Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian dotyczących przebiegu
  Czempionatu.
  Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem oraz programem Czempionatu
  !!!
  Wydarzenie pokazowe odbywać będzie się w ustalonym reżimie sanitarnym –
  Główny Inspektorat Sanitarny.
  W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne
  bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji
  Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych.
  Równocześnie jako organizatorzy prosimy o racjonalne i odpowiedzialne zachowanie
  oraz stosowanie się do rekomendacji służb sanitarnych i służb ratownictwa medycznego
  obecnych podczas pokazu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA: TUTAJ lub TUTAJ (pdf)

WARUNKI UCZESTNICTWA